Get Adobe Flash player

Bauskas sākumskolas izglītojamo

iekšējās kārtības noteikumi

Vispārīgie jautājumi

1.Bauskas sākumskolas (turpmāk - skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54. panta otro punktu, Vispārējās izglītības 10. panta trešās daļas otro punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 24. 11. 2009. noteikumam Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3. 5. un 6. punktam, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279 „Kārtība, kāda nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89„ Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” un skolas nolikumu.

2. Noteikums nosaka:

2.1.izglītības procesa organizāciju,

2.2.izglītojamo darba kārtības noteikumus,

2.3.izglītojamo tiesības un pienākumus,

2.4. kārtība, kā izglītojamie tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem,

2.5. atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu,

2.6. neattaisnoto kavējumu novēršanas kārtību,

2.7. vadītāja rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.

3. Noteikumi izveidoti ar nosacījumu, ka to ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.

4. Skolotājus un izglītojamo vecākus ar noteikumiem iepazīstina skolas administrācija, izglītojamos – klases audzinātājs, mācību priekšmetu skolotāji.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

5.Mācību stundas sākums plkst. 8.00.

6. Izglītojamais skolā ierodas laikā, lai līdz mācību stundu sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā.

7.Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar mācību stundu sarakstu un interešu izglītības nodarbību sarakstu.

8.Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu.

9.Mācību stundas 5. – 6. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas (1.-4. klasei daļēji).

10. Mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek informācijas stendā izglītojamiem līdz 12.00 un ieraksta e-klasē. Īpašos gadījumos korekcijas stundu izmaiņās var tikt ievietotas tās dienas rītā.

11. 5.- 6. klašu izglītojamie pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar nākamās dienas izmaiņām stundu sarakstā. 1.- 4. klašu izglītojamos par izmaiņām stundu sarakstā informē klases audzinātājs.

12. Interešu izglītības nodarbības, fakultatīvās stundas, pagarinātas grupas nodarbības un individuālās konsultācijas notiek pēc direktores apstiprināta nodarbību saraksta.

13. Mācību stundu un starpbrīžu laiks skolā:

1.-4.klasē

1. stunda 8.00. – 8.40. starpbrīdis 8.40. – 8.50

2. stunda 8.50. – 9.30. starpbrīdis 9.30. – 9 40.

3. stunda 9.40. – 10.20. starpbrīdis 10.20. – 10.30.

4. stunda 10.30. – 11.10. starpbrīdis 11.10. – 11.40.

5. stunda 11.40. – 12.20. starpbrīdis 12.20.-12.25.

6. stunda 12.25. – 13.05. starpbrīdis 13.05. – 13.10.

7. stunda 13.10. – 13.50. starpbrīdis 13.50. – 13.55

8.stunda 13.55-14.35starpbrīdis 14.35-14.40

9.stunda 14.40- 15.00

5.-6.klasē

1. stunda 8.00. – 8.40. starpbrīdis 8.40. – 8.50

2. stunda 8.50. – 9.30. starpbrīdis 9.30. – 9 40.

3. stunda 9.40. – 10.20. starpbrīdis 10.20. – 10.40.

4. stunda 10.40. – 11.20. starpbrīdis 11.20. – 11.30.

5. stunda 11.30. – 12.10. starpbrīdis 12.10.-12.40.

6. stunda 12.40. – 13.20. starpbrīdis 13.20. – 13.25.

7. stunda 13.25. – 14.05. starpbrīdis 14.05. – 14.10.

8. stunda 14.10 – 14.50. starpbrīdis 14.50-14.55

9.stunda 14.55-15.35

14. Skolā visi masu pasākumi beidzas ne vēlāk kā plkst. 20.00, izņemot pasākumus kopā ar vecākiem.

15. Klases vakarus drīkst rīkot tikai ar direktores atļauju, pamatojoties uz klases iesniegumu, kurā norādīts pasākuma plāns, atbildīgie, vieta un laiks, saskaņojums ar klases audzinātāju. Klases vakari var notikt līdz plkst.20.00.

16. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpu izglītojamie atstāj kārtībā.

17. Skolas administrācijas pieņemšanas laiks otrdienās no 15.30.- 17.30.

18. Skolas psihologa un logopēda darba laika grafiks ir saskaņots ar direktori.

19. Skolas bibliotēkas darba laiks darbadienās- pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā- ir no 8.00.- 15.00, piektdienā bibliotēka nestrādā.

20. Nepiederošas personas skolā uzturas, ievērojot noteikumus „Kārtība, kādās skolā uzturas nepiederošas personas.”/skat.pielikumu/

21. Starpbrīžos izglītojamie var uzturēties klašu telpās tikai pēc nākamās stundas skolotāja atbalsta, bet dežurantiem šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākamajai stundai. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē starpbrīža laikā.

22. Izglītojamie, kuriem ir brīvstunda, uzturas skolas bibliotēkā, skolas teritorijā vai ēdnīcā.

23. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ izglītojamais nevar piedalīties sporta stundā, tad viņš atrodas kopā ar klasi un pilda skolotāja uzdevumus.

24. Atsevišķi mācību stundu kavējumi jāsaskaņo ar mācību priekšmeta skolotāju, par 1-3 kavētām dienām klases audzinātājam drīkst iesniegt vecāku ziņojumu, par 4 un vairāk dienām – ārsta izziņu.

25. Ja izglītojamais mācību laikā plāno doties ilgstošā ekskursijā vai piedalās kādā citā pasākumā un kavē vairāk par nedēļu, tad vecākiem savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs un jāraksta direktorei adresēts iesniegums, lai saņemtu atļauju.

26. Ja izglītojamais mācību stundu laikā pārstāv skolu dažādos pasākumos, attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs izliek ar direktori saskaņotu rakstisku sarakstu informācijas stendā.

27. Izglītojamajiem attaisnojošie dokumenti par kavējumiem klases audzinātājam jāiesniedz triju darba dienu laikā pēc atgriešanās skolā. Atbrīvojums no sporta stundām jāuzrāda sporta skolotājam pirmajā sporta stundā un pēc tam jāiesniedz klases audzinātājam.

28. Par neattaisnotām tiek uzskatītas visas kavētās mācību stundas, par kurām klases audzinātājam nav iesniegts attaisnojošs dokuments.

DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMIEM

29. Uz stundu ierodas bez nokavēšanās.

30. Nav atļauts patvaļīgi aiziet no mācību stundām. Nepieciešamības gadījumā informē klases audzinātāju

31. Nav atļauts mācību stundas laikā iziet no klases bez skolotāja atļaujas.

32. Nav atļauts mācību stundas laikā ēst, dzert un košļāt košļājamo gumiju.

33. Ar savu uzvedību un rīcību netraucē darbu stundā ne skolotājam, ne klasesbiedriem.

34. Stundu laikā aizliegts lietot mobilo tālruni un mūzikas atskaņotājus.

35. Nav atļauts pārvietoties pa skolas gaiteņiem ēdot un dzerot. To darīt tikai norādītās vietās ( ēdnīcā un klases telpā, ja to atļauj skolotājs).

36. Izglītojamais saudzīgi izmanto skolas materiāli tehnisko bāzi (mācību grāmatas, inventāru, telpas). Nodarītos zaudējumus atlīdzina vecāki.

37. Skolā un tās teritorijā aizliegts smēķēt, atrasties reibuma stāvoklī, lietot, ienest, piedāvāt un pārdot alkoholiskos dzērienus, narkotiskas un citas apreibinošas vielas.

38. Nav atļauts skolā ienest dzīvniekus un priekšmetus, kuri nav paredzēti mācību procesam un ar kuriem var apdraudēt savu vai citu izglītojamo drošību. Skolotājiem ir tiesības tos atsavināt un atdot izglītojamo vecākiem.

39. No 2012.gada 1.septembra skolā tiek ieviesti skolēnu formas tērpi ar skolas emblēmu. Tajos izglītojamie skolā ierodas gan ikdienā, gan svētku pasākumos-1.septembrī, mācību gada pēdējā dienā, Valsts ieskaitēs un skolas prezentējošos pasākumos.

40. Katram izglītojamajam ir jābūt maiņas apaviem.

41. Nav atļauts ierasties skolā netīrā, nekulturālā apģērbā, uz kura ir cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti (attēli), kas reklamē kaitīgus ieradumus, vardarbību, pornogrāfiju un apģērbā ar pārspīlēti atkailinātu plecu un jostas daļu.

42. Nav atļauts izmīdīt zālājus, apstādījumus, piegružot skolu un tās teritoriju.

Izglītojamo tiesības

43. Iegūt pašvaldības un valsts apmaksātu pamatizglītību.

44. Iegūt iespēju veidot prasmi līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības procesos.

45. Iegūt iespēju veidot patstāvīgai dzīvei sabiedrībā nepieciešamās vērtības un pašapkalpošanās prasmes.

46. Izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas, uzskatus, kas neaizskar cilvēka un valsts godu un cieņu.

47. Ierosināt izveidot skolas 4.-6.klašu izglītojamo pašpārvaldi un piedalīties tās darbībā atbilstoši skolas nolikumam un pašpārvaldes nolikumam.

48. Pārstāvēt skolu dažāda veida pasākumos atbilstoši savām spējām un interesēm.

49. Saņemt bezmaksas medmāsas un zobārsta profilaktisko aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību.

50. Saņemt savu zināšanu, prasmju, iemaņu novērtējumu.

51. Saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē.

52. Saņemt kvalificētu psihologa, logopēda un sociālā pedagoga palīdzību.

53. Domstarpību gadījumos informēt vai lūgt palīdzību skolotājiem, direktora vietniekiem vai skolas direktorei.

IZGLĪTOJAMO pienākumi

54. Paredzēto laiku pilnībā izmantot mācībām, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību.

55. Uzņemties personisko atbildību par savām mācībām un uzvedību skolā.

56. Ievērot skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

57. Darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām.

58. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses.

59. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, ģimeni, valsts simboliem un latviešu valodu.

60. Censties izprast, iepazīt un savā darbā ievērot demokrātisma, parlamentārisma, pilsoniskās sabiedrības pamatprincipus.

61. Rūpēties par skolas autoritāti, atbalstīt un veidot tās tradīcijas.

62. Rūpēties par skolas estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, kārtību, tīrību.

63. Mācību stundās ierasties ar izpildītiem mājas uzdevumiem un nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, piederumiem. Pirms mācību stundas sākuma informēt mācību priekšmeta skolotāju, ja attaisnojošu iemeslu (konkrētu) dēļ nav sagatavojies stundai.

64. Uzņemties atbildību par obligāto izglītojamā dokumentu (skolēna apliecību, liecību un dienasgrāmatu) lietošanu un glabāšanu.

65. Izglītojamam katras nedēļas beigās iepazīstināt vecākus ar ierakstiem dienasgrāmatā (vecāku paraksts).

66. Pārstāvēt skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasākumos.

67. Pēc spējām un interesēm apmeklēt ārpusstundu nodarbības.

68. Saudzēt skolas vidi, rūpēties par inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību. Ievērot skolotāju norādījumus par mācību un uzskates līdzekļu lietošanu. Par sabojāto inventāru vai pamanītajām nekārtībām nekavējoties ziņot skolotājam vai skolas administrācijai (pretējā gadījumā izglītojamais ir līdzatbildīgs materiālajos zaudējumos).

69. Sveicināt skolotājus un citus pieaugušos.

70. Pildīt klases dežuranta un citus uzticētos pienākumus klasē.

71. Piedalīties pavasara, rudens skolas apkārtnes un pilsētas kultūrvēsturisko vietu sakopšanas darbos, kas notiek audzināšanas procesa ietvaros.

72. Izglītojamo instruktāžas skolotāji veic saskaņā ar izglītojamo instruktāžu kārtību.

73. Ar kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas, var iepazīties pie ieejas durvīm pie skolas dežurantes.

74. Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību atrodas katra stāva kāpņu laukumā.

ATBILDĪBA PAR IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU

75. Atkarībā no pārkāpuma rakstura un sistemātiskuma tālākās darbības var būt:

75.1. mutisks aizrādījums;

75.2. rakstiska piezīme dienasgrāmatā, e-klasē;

75.3. klases audzinātāja paziņojums vecākiem;

75.4.klases audzinātāja ziņojums sociālajam pedagogam;

75.5.skolas direktorei adresēts rakstisks paskaidrojums;

75.6. vecāku uzaicināšana uz skolu;

75.7.pārrunas pie skolas administrācijas;

75.8.jautājuma izskatīšana skolas padomē, pedagoģiskajā padomē, Bauskas novada administratīvajā komisijā.

76.Skolas vai citu izglītojamo inventāra bojāšanas, piesavināšanās gadījumos izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā mērā atbildīgi par zaudējumiem. Par nodarījumu izglītojamam jāiesniedz direktorei adresēts paskaidrojums.

77. Gadījumā, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo vecākiem, pēc tam - ātrajai medicīniskajai palīdzībai.

78. Gadījumā, kad ir aizdomas par pielietotu vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.

Līmenis

Amatpersona

Kārtība, kādā izskatāma skolēnu pienākumu nepildīšana

Iespējamā rīcība

1.

Priekšmeta skolotājs

Mutisks aizrādījums.

Individuālas pārrunas.

Ieraksts dežūrburtnīcā.

Priekšmeta skolotājs rakstiski iesniedz ziņojumu klases audzinātājam .

Rakstiska piezīme skolēna dienasgrāmatā, e-klasē.

2.

Klases audzinātājs

Individuālas pārrunas.

Pārrunas klases kolektīvā.

Ieraksti kārtības burtnīcā.

Ieraksti dienasgrāmatā, e-klasē.

Ieraksti dienasgrāmatā.

Ieraksti kārtības burtnīcā.

Rakstisks ziņojums vecākiem (dienasgrāmatā, vēstule).

Saruna klātienē – klases audzinātājs + priekšmeta skolotājs + vecāks + sociālais pedagogs.

3.

Direktora vietnieki

Jautājumu izskata apspriedē pie vadības.

Jautājumu risina sociālais pedagogs.

Skolas vadība var izteikt aizrādījumu vai rājienu.

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (uzglabājams skolēna personas lietā).

4.

Direktors.

Jautājumu izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un viņa vecākiem.

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums (glabājas skolēna personas lietā).

Lēmuma pieņemšana starp skolu, skolēnu un viņa vecākiem par konkrēti veicamo darbību, lēmuma izpildi.

Ierosina jautājumu izskatīt novada administratīvajā komisijā.

5.

Pašvaldība

Jautājumu izskata novada administratīvajā komitejas sēdē.

Pašvaldības kompetencē.

NEATTAISNOTO KAVĒJUMU NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

Atbildīgais

Rīcība

Klases audzinātājs

Ja skolēns neattaisnoti kavējis 1 stundu ,tad saņem mutisku aizrādījumu no klases audzinātāja;

2-3 stundas, tad klases audzinātājs ieraksta dienasgrāmatā brīdinājumu;

4-6 stundas, tad klases audzinātājs informē skolēna vecākus telefoniski un ieraksta dienasgrāmatā;

7- 10 stundas, tad klases audzinātājs aicina uz sarunu skolēnu ar vecākiem,

ja kavēts vairāk par 10 stundām, klases audzinātājs sadarbībā ar sociālo pedagogu organizē sarunu ar skolēnu, lai noskaidrotu kavējumu iemeslu un novērstu kavējumus.

Sociālais pedagogs

Ja nokavētas no 11-15 stundām, tad sociālais pedagogs risina problēmu ar skolēnu un skolēna vecāku/iem vai aizbildni, pēc vajadzības pieaicina skolas atbalsta personālu.

Ja kavēts vairāk par 15 stundām, sociālais pedagogs sarunā pieaicina direktora vietnieku izglītības jomā.

Direktora vietnieks izglītības jomā

Ja kavēts vairāk par 15 stundām, tad skolēnam tiek noteiktas obligātās konsultācijas mācību priekšmetā.

Ja skolēns turpina kavēt mācību stundas, jautājumu izskata skolas vadības sēdē vai vecāku padomes sēdē.

Skolas vadība

Ja kavēts vairāk par 20 stundām tad skolēns ar vecākiem tiek izsaukts uz skolas vadības sēdi. Skolas vadības sēdē var tikt izteikts rakstisks aizrādījums, kas tiek pievienots skolēna personas lietai.

Pašvaldības sociālais dienests

Pašvaldības dienestu kompetence

78.1. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

Līmenis

Atbildīgā persona

Rīcība


1.

Pedagogs

Informē skolas direktoru vai direktora vietniekus par izglītojamā uzvedību


2.

Skolas direktors vai direktora vietnieks

Nodrošina izglītojamam mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē( no 1 stundas līdz mācību dienas beigām)

Rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi

3.

Direktors

Ar rīkojumu nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem


4.

Atbalsta personāls- sociālais pedagogs, psihologs

Izstrādā atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai

Rakstiski protokolē pārkāpumu un lēmumu par konkrēti veicamo darbību, kurā noteikta izglītojamā, viņa vecāku un skolas atbildība, kā arī lēmuma izpildi


Direktors

Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, informāciju nosūta pašvaldībai


5.

Pašvaldība

Nodrošina atbalsta personāla pakalpojumus, ja skolā nav šādu speciālistu vai vecāki nevēlas sadarboties ar skolas atbalsta personālu

Ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākiem atbalsta pasākumiem izglītojamam

GROZĪJUMI IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS

79. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt direktors, izglītojamo pašpārvalde, pedagoģiskā padome, metodiskā padome, skolas padome un skolas dibinātājs.

80. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina direktors.

81.Izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi tiek ievietoti izglītojamo dienasgrāmatās.

Pārskatīti un izmaiņas veiktas 2016.gada 29.augusta pedagoģiskās padomes sēdē.